Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor - mgr inż. Aleksander Adamiec

Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swe obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy Spółki oraz uchwał podjętych przez Zgromadzenie Wspólników lub Radę Nadzorczą Spółki. 

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki. 

Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. 

Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego przedkłada Radzie Nadzorczej i udostępnia Wspólnikom sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.


Data wytworzenia: 2019-02-01 13:30 Autor: Maciej Hryculak Data publikacji: 2015-01-29 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Maciej Hryculak Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01 Osoba modyfikująca: administrator
Data stworzenia : 2019-02-01 13:17 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 13:17 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 13:33 Osoba modyfikująca : administrator