Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Rada Nadzorcza

Skład: 

 • Kazimierz Kamiński - Przewodniczący
 • Małgorzata Bonczek Dąbal - V-ce Przewodniczący
 • Krzysztof Włosiński - Sekretarz


Do kompetencji Rady należy w szczególności:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki – we wszystkich gałęziach jej działalności,
 • coroczna ocena sprawozdań Zarządu z działalności i finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • rozpatrywanie i ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 • składania wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz przeprowadzonych kontroli,
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz nawiązywanie z nimi stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu,
 • rozpatrywanie sporów między Wspólnikami oraz sporów między Zarządem a Wspólnikami,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań, których wysokość przekracza 20 000 Euro liczonego według średniego kursu podanego przez NBP na dzień powstania zobowiązania,
 • zawieszanie w czynnościach członków Zarządu,
 • wybór na wniosek Zarządu podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki.

Data wytworzenia: 2019-02-01 13:29 Autor: Maciej Hryculak Data publikacji: 2015-01-29 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Maciej Hryculak Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-20 Osoba modyfikująca: administrator
Data stworzenia : 2019-02-01 13:16 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 13:16 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 13:33 Osoba modyfikująca : administrator