Zieleń Miejska Spółka z o.o. Bielsko-Biała

Zgromadzenie Wspólników

Zieleń Miejska Spółka z o.o., w której 100% udziałów jest własnością Gminy Bielsko-Biała.


Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności i finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 • decyzje o przystąpieniu do innej spółki lub organizacji oraz wystąpienia z nich,
 • zatwierdzania regulaminów Spółki,
 • decydowanie o dalszym istnieniu Spółki gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego, oraz połowę kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zbywanie lub nabywanie nieruchomości,
 • określanie zasad wynagradzania członków organów Spółki,
 • wyrażanie zgody na zbycie udziałów przez Wspólników,
 • wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, albo ustanowienie na nim prawa użytkowania,
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 • zmiana umowy Spółki,
 • połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki jednoosobowej,
 • podejmowanie uchwał o umorzeniu udziałów.

Data wytworzenia: 2019-02-01 11:45 Autor: Maciej Hryculak Data publikacji: 2015-01-29 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Maciej Hryculak Data ostatniej modyfikacji: 2019-02-01 Osoba modyfikująca: administrator
Data stworzenia : 2019-02-01 13:16 Autor : administrator Data publikacji : 2019-02-01 13:16 Osoba udostępniająca na stronie : administrator Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-01 13:32 Osoba modyfikująca : administrator